Informacja dla kandydatów do klasy I

Do 30 lipca 2021r do godz. 15:00 należy dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone wcześniej) oraz zaświadczenie lekarskie zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W przypadku braku możliwości przedłożenia  zaświadczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. 

 Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021 r.

Dostępność cyfrowa