Zapewnienie dostępności

Dostępność cyfrowa

Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo

Tłumacz języka migowego

Pętla indukcyjna dla osób niesłyszących

Uregulowania dotyczące psa asystującego

Zespół ds. zapewniania dostępności

W ramach dostępności informacyjno-komunikacyjnej z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, szkoła zapewnia „pokój cichej obsługi”.  W przypadku innych potrzeb, uwag należy złożyć wniosek, który jest załącznikiem do komunikatu     (zał. Nr 1).

Dostępność cyfrowa