Regulamin Biblioteki Szkolnej

Regulamin Biblioteki Szkolnej

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

W Bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania wszelkich posiłków oraz napojów.

1.      Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią służącą realizacji potrzeb edukacyjno-wychowawczych szkoły, uczniów i słuchaczy, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, w zakresie:

a)      działań rozwijających wrażliwość kulturową, społeczną i czytelniczą poprzez różnorodne działania (np. konkursy, imprezy, spotkania autorskie), przy współpracy z innymi bibliotekami i instytucjami kulturalno-oświatowymi;

b)     rozwijania indywidualnych zainteresowań, czytelnictwa i samokształcenia; 

c)      posługiwania się technologią informacyjną.

2.      Z zasobów biblioteki mogą korzystać uczniowie, słuchacze, nauczyciele,  pracownicy oraz rodzice uczniów naszej szkoły.

3.      Korzystający z czytelni i komputerów potwierdzają swoją obecność wpisem do zeszytu odwiedzin.

4.      Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z materiałów zgromadzonych w bibliotece oraz komputerów z dostępem do Internetu.

5.      Użytkownicy komputerów zobowiązani są do przestrzegania zasad Instrukcji BHP na stanowisku pracy z komputerem i drukarką.

6.      Zbiory biblioteki udostępniane są na miejscu – w czytelni oraz na zewnątrz (do domu) za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.

7.      Jednorazowo można wypożyczyć pięć tytułów na okres jednego miesiąca, lektury na dwa tygodnie, dokumenty audiowizualne na jeden dzień.

8.      Termin zwrotu wypożyczonej pozycji może zostać prolongowany po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

9.      Uczniowie, słuchacze i inni pracownicy szkoły mogą wypożyczać książki i inne dokumenty tylko na swoją kartę. Rodzice uczniów wypożyczają zbiory na kartę ucznia.

10.   Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu przez bibliotekę materiały. Użytkownik powinien zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi wszelkie zauważone uszkodzenia materiałów i komputerów.

11.   W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów użytkownik jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.

12.   Wszystkie wypożyczone przez uczniów materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego. Osobom, które nie rozliczyły się przed wakacjami z biblioteką, wstrzymuje się  w nowym roku szkolnym udostępnianie wszelkich materiałów z zasobów bibliotecznych do momentu zwrotu zaległości.

13.   Maturzyści rozliczają się z wypożyczonych zbiorów najpóźniej na tydzień przed zakończeniem zajęć. Do zakończenia egzaminów maturalnych i egzaminu zawodowego mogą korzystać z zasobów biblioteki na miejscu w czytelni.

14.   Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, słuchacze i pracownicy szkoły) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych z biblioteki materiałów („obiegówki”) i przedłożenia go w sekretariacie szkoły.

 

15.   Uczniom osiągającym najwyższe wyniki w czytelnictwie oraz biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane na koniec roku nagrody książkowe.

Dostępność cyfrowa