Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
to nowoczesne kształcenie zawodowe dla dorosłych

INFORMACJE O KKZ:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. obowiązuje nowa forma kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać bezpłatnie kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji .  Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie. Nauka jest bezpłatna.
Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej, możliwe jest szybkie przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. Wprowadzenie KKZ umożliwia elastyczne reagowanie systemu kształcenia zawodowego  na potrzeby rynku pracy – mobilność edukacyjną i zawodową osób dorosłych, które sprosta wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

Osoba zainteresowana uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji zawodowych może liczyć na naszą pomoc w zaplanowaniu jej indywidualnej ścieżki edukacji  i kariery stosownie do jej potrzeb i możliwości oraz osiągniętych wcześniej efektów w kształceniu zawodowym.  Istnieje możliwość zwalniania z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia (potwierdzonych stosownymi świadectwami, zaświadczeniami, certyfikatami).

UCZESTNICY:
•    Osoby dorosłe o dowolnym poziomie wykształcenia
•    Osoby czynne zawodowo, pozostające bez pracy, studenci, pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

NASZE ATUTY:
•    Kształcenie bezpłatne
•    System zaoczny (piątek 15.00-20.00, sobota 8.00-17.00)
•    Wykorzystanie kształcenia na odległość (do 20 % zajęć słuchacz realizuje w formie e-learningowej, nie wychodząc z domu)
•    Tworzenie indywidulanej ścieżki planowania kariery, możliwość zaliczania wcześniejszych efektów i skracania czasu trwania kursu
•    Możliwość równoległego uzupełniania wykształcenia ogólnego w naszym  liceum ogólnokształcącym dla dorosłych

Wzór wniosku znajduje się na stronie www.ckziu-strzelce.pl

 

NASZA OFERTA 

(Po wybraniu nazwy kwalifikacji napisanej kursywą, można przeczytać dokładniejszy opis kwalifikacji)

 

Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Nazwa zawodu Kurs, który trzeba jeszcze ukończyć, aby zdobyć tytuł technika Liczba godzin Czas trwania w miesiącach
A.18 Prowadzenie sprzedaży sprzedawca A.22 585 12
A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich fryzjer A.23 683 14
A.20 Rejestracja i obróbka obrazu fototechnik A.25 683 14
A.21 Prowadzenie działalnosci informacyjno-bibliograficznej technik ksiegarstwa A.18 371 8
A.22 Prowadzenie działałności handlowej technik handlowiec A.18 423 9
A.23 Projektowanie fryzur technik usług fryzjerskich A.19 358 8
A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych technik cyfrowych procesów graficznych A.54, A.55 390 8
A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych technik organizacji reklamy A.27 462 10
A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej technik organizacji reklamy A.26 598 12
A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu technik spedytor A.29 657 14
A.29 Obsługa klientów i kontrahentów technik spedytor A.28 462 10
A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania technik logistyk A.31, A.32 514 11
A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów produkcji technik logistyk A.30, A.32 443 10
A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych technik logistyk A.31, A.32 404 9
A.35 Planowanie i prowadzenie działalnosci w organizacji technik ekonomista A.36 488 10
A.36 Prowadzenie rachunkowości technik ekonomista A.35 520 11
A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania technik cyfrowych procesów graficznych A.25, A.55 436 9
A.55 Drukowanie cyfrowe technik cyfrowych procesów graficznych A.25, A.54 390 8
A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych technik rachunkowości A.36 540 11
A.66 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego technik usług pocztowych i finansowych A.67 313 7
A.67 Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich technik usług pocztowych i finansowych A.66 280 6
A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji technik administracji   774 16
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami technik informatyk E12, E13 449 10
E.18 Ekslopatacja urządzeń i systemów mechatronicznych technik mechatronik E.3, E.19 534 11
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych technik mechatronik E.3, E.18 553 12
E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych technik elektronik E.6 618 13
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych technik elektryk E.7, E.8 390 8
E.3 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych monter mechatronik   605 13
E.4 Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych monter mechatronik   488 10
E.6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych monter-elektronik   488 10
E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych elektryk   521 11
M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń mechanik-monter maszyn i urządzeń   651 14
M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych   533 11
M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających operator obrabiarek skrawających M.44 683 14
M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi ślusarz M.44 618 13
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń technik mechanik M.17 lub M.19 lub M.20 378 8
R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych florysta   442 10
R.6 Organizacja i prowadzenie przedsiebiorstwa w agrobiznesie technik agrobiznesu R.3 455 10
T.10 Organizacja usług gastronomicznych kelner T.9 508 11
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji technik hotelarstwa T.12 566 12
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie technik hotelarstwa T.11 462 10
T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych technik obsługi turystycznej T.14 456 10
T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych technik obsługi turystycznej T.13 456 10
T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych technik żywienia i usług gastronomicznych T.6 442 10
T.4 Produkcja wyrobów cukierniczych cukiernik   651 14
T.6 Sporządzanie potraw i napojów kucharz   650 14
T.7 Prowadzenie działalności turystycznej technik turystyki wiejskiej T.8 410 9
T.8 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego technik turystyki wiejskiej T.9 572 12
T.9 Wykonywanie usług kelnerskich kelner T.10 508 11

Dostępność cyfrowa