Łukasz Ploch uczestnikiem Programu Grantowego Explory 2021!!!

Uczeń CKZiU, Łukasz Ploch z klasy 3 Pam został uczestnikiem Programu Grantowego „Minigranty dla Młodych Talentów”, które organizuje Fundacja Zaawansowanych Technologii z siedzibą w Warszawie.

Celem Programu jest dofinansowanie kosztów przygotowania projektów badawczych realizowanych przez uczniów w wieku 13-20 lat. Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniej-szego programu wynosi 700,00 zł. Dofinansowanie uzyskają projekty, które spełniają kryteria formalne i otrzymają najwyższą punktację w kryteriach merytorycznych. Aplikujący do Programu muszą spełniać kryteria formalne. Każda aplikacja, która pozytywnie przeszła ocenę formalną, została oceniona przez trzyosobowy zespół w składzie Przedstawicieli Fundacji oraz dwóch niezależnych ekspertów.

W ramach Programu Grantowego Explory 2021 przyznano 35 grantów na łączna kwotę dofinanso-wania: 23060,00 zł. Łukasz otrzymał maksymalne dofinansowanie na rozwój swojego projektu „Ste-rownik wielofunkcyjny oparty na środowisku Arduino”.

Przypomnijmy: Łukasz jest finalistą Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości i uzyskał zaświadczenie zwalniające go z części pisemnej egzaminu zawodowego, finalistą Ogólnopolskiego Kon-kursu „Młody Innowator”, uczestnikiem Regionalnego Finału Konkursu Naukowego „Explory 2020 i 2021” oraz awansował do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energii Jądrowej Nukleo. Uzyska-ny grant pozwoli mu rozwijać swój projekt i może przyczynić się do kolejnych sukcesów, czego bardzo Łukaszowi życzę.
 Zadanie Programu Grantowego jest współfinansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ra-mach Programu wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych 2021.
Program Explory jest flagowym przedsięwzięciem Fundacji Zaawansowanych Technologii, łączy on młodych naukowców i autorytety naukowe, start-up’y oraz duże przedsiębiorstwa, organizacje pozarządo-we i instytucje publiczne, media ogólnopolskie i regionalne, szkoły, edukatorów i najlepsze uczelnie wyż-sze, duże miasta i małe miejscowości. Explory to największa w Polsce inicjatywa wpierająca utalentowaną młodzież w realizacji innowacyjnych projektów naukowych oraz promująca ich osiągnięcia na arenie mię-dzynarodowej. W ramach swoich działań, poza już wspomnianym Programem Grantowym organizowany jest Program Mentorski Explory 2021.

Program Mentorski Explory skierowany do młodych talentów naukowych, wynalazców i innowato-rów w wieku 13-20 lat. Założeniem Programu jest wsparcie w rozwijaniu pomysłów na projekty naukowe i techniczne poprzez indywidualną współpracę z laureatami poprzednich edycji Konkursu Naukowego E(x)plory oraz udział w webinariach i spotkaniach tematycznych. Uczestnicy Programu Mentorskiego Explory mogą liczyć na: 8 godzin indywidualnych konsultacji z mentorem, możliwość udziału w 3 webi-nariach tematycznych dotyczących takich zagadnień jak: ochrona własności intelektualnej, prezentacja projektu, przygotowanie opisu projektu itp., możliwość udziału w spotkaniu informacyjnym oraz podsu-mowującym dla wszystkich uczestników projektu (Demo day, na którym najlepsza prezentacja zostaje nagrodzona – bon o wartości 1000 złotych na wykorzystanie w wybranym sklepie). Więcej informacji na stronie: https://www.explory.pl/.

Już od kilku lat zainteresowani uczniowie CKZiU, biorą udział w Konkursie organizowanym przez Fundację. Dwukrotnie awansowali do finału Konkursu: absolwent Łukasz Michalski i Adam Bajorek z klasy 3 Pam, który zdobył nagrodę „Innowacja Społeczna”. Teraz Łukasz wykorzystał możliwość apliko-wania do Programu Explory i uzyskał dofinasowanie na rozwój swojego projekty.

Składam serdeczne gratulacje Łukaszowi i zachęcam uczniów do podejmowania nowych wyzwań i rozwijania swoich pasji!  

Katarzyna Uchańska-Łukasik

Dostępność cyfrowa