Drodzy słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych,

w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii został wydłużony termin zamknięcia szkół do 10.04.2020r.

Szkoły zostały zobowiązane od 25 marca do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Umożliwiamy Wam edukację za pośrednictwem platformy kształcenia na odległość(ckziu-kursy.pl). Zarejestrujcie się na platformie. Informacje  znajdziecie na stronie szkoły i FB oraz u opiekuna grupy.

 

 Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu semestralnego:

– harmonogram egzaminów nie ulega zmianie

– do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze do 13.03.2020 r oraz logował się na platformie kształcenia na odległość i wykonywał zadania umieszczone przez nauczyciela od 20.03.2020 r.

– opiekun grupy sprawdzi frekwencję na zajęciach edukacyjnych, które odbyły się do 13.03.2020 r i przekaże informację nauczycielom uczącym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub e-dziennika

– egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki będzie przeprowadzony za pośrednictwem platformy kształcenia na odległość jako

            Część 1 (wcześniej pisemny)

           Część 2 (wcześniej ustny)

– egzaminy z pozostałych przedmiotów zostaną przeprowadzone również za pośrednictwem platformy kształcenia na odległość (wcześniej ustne)

– Ocena semestralna z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki ustalana jest na podstawie ocen z części 1 i 2 egzaminu semestralnego

– oceną semestralną z pozostałych zajęć  edukacyjnych jest ocena uzyskana z  egzaminu przeprowadzonego na platformie edukacyjnej

– pozostałe zapisy zgodne ze Statutem szkoły

 

 

Dostępność cyfrowa