Różni – razem. CKZiU – szkołą otwartą na potrzeby ucznia niepełnosprawnego

Wieloletnie doświadczenie pedagogiczne zmierzające do wyrównania szans edukacyjnych uczniów  oraz rosnące potrzeby środowiska lokalnego w zakresie zapewnienia prawidłowego procesu kształcenia i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w ramach ogólnodostępnej szkoły spowodowały, że po czasie  przygotowań

 (poszukiwanie odpowiednich metod i form pracy dydaktyczno-wychowawczej,opracowanie programów nauczania, itp.) w grudniu 2018 w CKZiU zaczął działać nowoczesny gabinet  rewalidacji indywidualnej.

W pomieszczeniu, które zostało wyposażone w nowe sprzęty i pomoce, zajęcia odbywa młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedosłuchem, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz z autyzmem. Uczniowie realizują Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne poprzez  zajęcia specjalistyczne z oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, logopedą, pedagogiem specjalnym i innymi terapeutami .
Nowoczesny, estetyczny i właściwie wyposażony gabinet pozwala terapeucie na stworzenie atmosfery bezpieczeństwa , wzajemnego zrozumienia i życzliwości, która jest podstawą efektywnej pracy rewalidacyjnej oraz rozwija  wśród uczniów niepełnosprawnych poczucie, że są pełnoprawnymi i ważnymi członkami szkolnej społeczności.
 

Dostępność cyfrowa