Ustny egzamin maturalny w 2021r.

W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który

w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego,

lub

zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Do 8 lutego 2021 r. uczeń oraz absolwent, który spełnia jeden z warunków, o których mowa powyżej, przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, której jest uczniem lub którą ukończył, albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego (załącznik 30). Do informacji dołącza oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną lub o konieczności przystąpienia do części ustnej egzaminu w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej

Dostępność cyfrowa