Zespół ds. zapewniania dostępności

W związku z ustawą  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) informuję, że w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Strzelcach Opolskich Koordynatorem do spraw dostępności jest Pan Marek Kołodziej, tel. 77 461 26 75 w.31, e-mail: kadry@ckziu-strzelce.pl. Do celów organizacji zapewnienia dostępności został powołany zespół ds. zapewnienia dostępności.

Do zadań Zespołu ds. zapewnienia dostępności należy w szczególności:

-Przygotowanie i koordynacja wdrożenia harmonogramu działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie  z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze  szczególnymi potrzebami.

-Dokonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów szkoły w zakresie zapewnienia ich dostępności.

-Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do  świadczonych usług.

-Prowadzenie działań promujących dostępność.

-Przedstawianie dyrektorowi bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

-Opracowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o którym mowa w art.11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

-Udostępnienie raportu na bip CKZiU

Dostępność cyfrowa