Uwaga rodzice i uczniowie!

Na podstawie  rozporządzenia MEN z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 1870)  w okresie 24.10 -8.11.2020 CKZiU przechodzi w całości na zdalne nauczanie, co oznacza że wszystkie lekcje będą prowadzone zdalnie.

W związku z powyższym:

1. Odwołuje się wszystkie zajęcia praktyczne zaplanowane w następnym tygodniu do realizacji w szkole.

2. Praktyki zawodowe:

 – dla klas 3 Tmt, 3 Teb, 3 Tl w okresie 26.10-30.10
 – dla klas  4 Tse|e, 4 Tml|l, 4 Trt|t w okresie 26.10-8.11

będą realizowane zdalnie  w formie projektu edukacyjnego. Uczniowie tych klas mają pozostać w domu.  

3 .Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19

 4. Dla uczniów, którzy nie mają możliwości realizować w domu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nadal będzie organizowany dostęp do komputerów w Sali 116. Dla uczniów idących do szkoły lub wracających z niej nie obowiązuje zasada: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Uczniowie ci otrzymają zaświadczenie ze szkoły, że uczestniczą w zajęciach.

 

Dostępność cyfrowa