Badania lekarskie

Drodzy rodzice/opiekunowie prawni
Przypominamy, że do 18 sierpnia 2020r. należy dostarczyć do szkoły zaświadczenie lekarskie orzekające o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w zawodzie  syna/córki.
Osoby, które nie zdążą z różnych powodów w w/w terminie dostarczyć zaświadczenia, są zobowiązane złożyć w szkole oświadczenie (wzór oświadczenia).

Dostępność cyfrowa