Opolskie Forum Zawodowe

10 października 2019 roku przedstawiciele Powiatu Strzeleckiego brał udział w Opolskim Forum Zawodowym organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – podmiot współodpowiedzialny za kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy.  

Spotkanie eksperckie skierowane do przedstawicieli samorządu terytorialnego, środowisk akademickich, przedsiębiorców oraz instytucji edukacji i rynku pracy. Jednym z elementów konferencji była część wystawiennicza. W  głównym holu CKW były umieszczone interaktywne stoiska m.in. regionalnych szkół i start-upów stosujących nowoczesne rozwiązania edukacyjne i technologiczne. Na jednym ze stoisk zaprezentowany został realizowany przez Powiat Strzelecki projekt pn.: „Zawodowi Zawodowcy”, który dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W prezentacji uczestniczył  kierownik projektu oraz reprezentanci wszystkich szkół biorących udział w projekcie, tj.: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zawadzkiem oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy.

Dostępność cyfrowa