Przyszły Fachowiec

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego rozpoczęły się kursy w ramach Projektu ,,ZAWODOWI ZAWODOWCY’’ NR RPOP.09.02.01 – 16 – 0009/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 09  Wysoka jakość edukacji, Działania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.

Celem projektu jest wzrost atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Powiecie Strzeleckim oraz nabycie przez uczniów dodatkowej wiedzy ,umiejętności  i dodatkowych uprawnień pożądanych na lokalnym rynku pracy. Obecnie uczniowie uczęszczają na kurs spawania metodą MAG , na kurs kwalifikacyjny metrologia , elektryk z uprawnieniami SEP i technik logistyk – wirtualne laboratoria. W ramach projektu  zostały doposażone w sprzęt pracownie dydaktyczne a mianowicie pracownia spawalni otrzymała dwie spawarki TIG , przyłbice spawalnicze a pracownia CNC drukarkę 3D i  Elmo wizualizer.

Dostępność cyfrowa